Archive for april, 2015

Ontslag voor of na 1 juli 2015?

Posted on april 15th, 2015 · Posted in Geen categorie

Per 1 juli 2015 veranderen de ontslagregels. De eisen aan een ontslag zijn dan veel strenger. Na 30 juni 2015 dient de werkgever aan te tonen dat een voorgenomen ontslag past binnen in de wet genoemde ontslaggronden. Ook moet vaststaan dat voldoende is gekeken naar herplaatsing en scholing. Het dossier van de werkgever dient hier naadloos op aan te sluiten. Veelal is dat nog niet op orde. Daarom wordt wel geadviseerd om in sommige situaties het ontslag toch voor 1 juli te laten plaatsvinden. Wel vervalt per 1 juli de nu gebruikelijke vergoeding bij ontslag via de kantonrechter. De rechter kent dan bij ieder ontslag uit een dienstverband van ten minste twee jaar een verplichte transitievergoeding toe. Die vergoeding is veel lager dan de vergoeding op basis van de kantonrechtsformule. Overigens blijft het ook na 1 juli mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen, waarbij de werknemer recht op WW heeft. Nieuw daarbij is een wettelijke bedenktijd voor de werknemer van 14 dagen. Hoe hoog in dit geval een beëindigingsvergoeding zal zijn, is een kwestie van onderhandeling. Let op Een zorgvuldige vastlegging van het functioneren in het personeelsdossier is belangrijker dan ooit. De werkgever dient actief te kijken naar scholing en herplaatsing. Ook dat dient vastgelegd te worden. Uit het voorgaande hebt u al wel begrepen dat 'ontslag voor of na 1 juli 2015' om deskundige begeleiding vraagt.

Rente op schuld aan ouders voor de eigen woning

Posted on april 15th, 2015 · Posted in Geen categorie

Een jong gezin leent van de ouders van de man geld voor de aankoop van de eigen woning. De betaalde rente over deze schuld is in beginsel aftrekbaar, net als hypotheekrente bij een lening van de bank. Vanwege financiële problemen wordt de rente echter een aantal jaren later niet meer betaald, maar bijgeschreven bij de hoofdsom. Net als voorgaande jaren ontvangt het gezin in dit jaar een schenking van de ouders, maar nu wordt deze deels gebruikt voor verrekening met de bijgeschreven rente. Is nu de rente nog wel verschuldigd, of is deze kwijtgescholden en dus niet aftrekbaar? De rechter in hoger beroep vindt dat geen sprake is van kwijtschelding van de rente. Deze werd namelijk zorgvuldig geadministreerd. Vervolgens is de (papieren) schenking gebruikt om de renteschuld af te lossen. Er was wel degelijk sprake van aftrekbare rente. Fiscaal-juridisch ligt dit allemaal uiterst subtiel. Een verkeerde werkwijze kan voor jaren verlies van belastingvoordeel door renteaftrek betekenen.

Belasting op inkomen uit vermogen te hoog?

Posted on april 15th, 2015 · Posted in Geen categorie

Een verhuurder vond dat de wettelijke waarderingsmethode voor de inkomstenbelasting leidde tot een veel te hoge waarde van zijn woningen en startte een procedure. De hoogste rechter was het met hem eens. De wettelijke methode vervalt als blijkt dat die...

Personeelsfeest op externe locatie belast

Posted on april 1st, 2015 · Posted in Geen categorie

Wat zijn de fiscale gevolgen als u een externe studiedag afsluit met een feest, een lopend buffet en een optreden van een beroemd artiest? De invulling van het programma is doorslaggevend voor het antwoord. Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kunt u daarom ook onbelast verstrekken. Het feest is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van dit feest zijn loon voor uw werknemers. U kunt dit loon als eindheffingsloon aanwijzen. Het gaat hierbij om de kosten voor het lopend buffet, het optreden van de beroemde artiest en eventuele andere consumpties. Maar wat nu als de artiest op de werkplek optreedt? Voor personeelsfeesten geldt voor de consumpties en eventueel een artiest (in redelijkheid) een nihilwaardering als het feest plaatsvindt op de werkplek. Dat geldt ook voor werknemers (en hun familieleden) van andere vestigingen, locaties en kantoren. Wordt er tijdens het feest een maaltijd verstrekt, dan geldt hiervoor een normwaardering van € 3,20 per maaltijd.

Niet periodiek verrekenen breekt u op bij einde huwelijk

Posted on april 1st, 2015 · Posted in Geen categorie

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en staat in uw huwelijksakte een periodiek verrekenbeding? In dat geval doet u er verstandig aan om ook daadwerkelijk periodiek met elkaar te verrekenen. In de praktijk blijkt dat veel echtparen dit nooit doen tijdens het huwelijk. Die verrekening moet dan alsnog plaatsvinden bij het einde van het huwelijk. Dan moet alsnog worden achterhaald welke vermogensbestanddelen (en vruchten daaruit) hadden moeten worden verrekend. Dat is een (vrijwel) ondoenlijke exercitie. Er bestaat hiervoor wel een wettelijk geregelde praktische oplossing, maar die kan heel anders uitpakken dan u met het verrekenbeding had beoogd. De praktische oplossing houdt in dat het gehele, bij het einde van het huwelijk aanwezige vermogen geacht wordt voort te vloeien uit de vermogensbestanddelen die hadden moeten worden verrekend. U heeft dan bij echtscheiding (of overlijden) ieder recht op de helft van het gehele gemeenschappelijk geachte eindvermogen. Die verdeling kan weleens heel anders zijn dan die u voor ogen stond met het verrekenbeding. Zeker als u een andere verdeelsleutel met elkaar hebt afgesproken, bijvoorbeeld naar draagkracht. Of als u hebt afgesproken dat niet alle vermogensbestanddelen onder het verrekenbeding vallen. Vermogen dat vóór het huwelijk bestond en ook vermogen uit een erfenis of schenking waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is, blijven daarbij alleen buiten de verrekening als u aannemelijk kunt maken dat een deel van het eindvermogen aan deze vermogensbestanddelen moet worden toegerekend. Overigens geldt de uitsluiting in beginsel weer niet voor de vermogensvermeerdering van die bestanddelen. Vaak bent u niet in staat om aannemelijk te maken welke vermogensbestanddelen buiten de verrekening moeten blijven. Zorg er daarom voor dat u ook daadwerkelijk periodiek met elkaar verrekent. Zo voorkomt u toepassing van de wettelijk geregelde praktische oplossing. Bovendien biedt de periodieke verrekening ook een mooie gelegenheid om de afspraken waar nodig aan te passen aan gewijzigde omstandigheden of wensen.