Posted on 04/03/2015 · Posted in Niet gecategoriseerd
U heeft het vast al eens meegemaakt dat u een zieke werknemer moet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, maar u dit niet kunt vanwege het ontslagverbod tijdens de eerste twee ziektejaren. Hierdoor moet u het loon tijdens ziekte tot maximaal twee jaren doorbetalen. U bent niet de enige werkgever die er in zo'n situatie voor kiest om met de zieke werknemer een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Hierin wordt vastgelegd dat u en de werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Maar verbindt u daaraan de voorwaarde dat de werknemer zich voor de einddatum even beter meldt, hoewel hij nog ziek is, dan moet u oppassen! Meldt uw werknemer zich beter, hoewel hij nog ziek is en vraagt hij bij het UWV een uitkering Ziektewet (ZW) aan, dan kan het UWV die ZW-uitkering weigeren, omdat uw werknemer zonder noodzaak zijn recht op loondoorbetaling bij ziekte heeft opgegeven. Kent het UWV onverhoopt wel een uitkering Ziektewet toe aan uw werknemer? In dat geval kan het UWV tot het einde van het dienstverband die uitkeringen tot maximaal 52 weken op u verhalen wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen van uw kant of die uitkeringen toerekenen aan de door u verschuldigde premie Werkhervattingskas. De betreffende vaststellingsovereenkomst kan alleen tot het beoogde doel leiden indien uw werknemer het UWV ervan kan overtuigen dat hij medisch niet ziek is en beschikbaar voor arbeid, waardoor hij aanspraak maakt op een WW-uitkering ' in plaats van een ZW-uitkering. Hieraan dient een advies van de bedrijfsarts ten grondslag te liggen, waaruit blijkt dat uw werknemer medisch is hersteld en die arbeidsgeschiktheid ten minste vier weken en een dag heeft voortgeduurd (er is dan geen doorlopend ziektegeval meer). In alle andere situaties van een zieke werknemer lopen u en uw werknemer met een constructie aanzienlijke risico's; vooraf advies inwinnen daarover bij een deskundige is geen overbodige luxe. Vanaf 1 juli 2015 moet u er bovendien rekening mee houden dat werknemers binnen een bepaalde periode op een getekende vaststellingsovereenkomst mogen terugkomen zonder opgaaf van redenen! Is er overigens sprake van een bedrijfsbeëindiging? In dat geval is er geen sprake van een opzegverbod. Er kan dan wel rechtsgeldig en zonder problemen een vaststellingsovereenkomst worden aangegaan.

About the Author