Archive for juli, 2015

Reiskosten zelfstandige wegens studie

Posted on juli 22nd, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Een zelfstandige op het vlak van intellectuele eigendom volgt rechtenstudies in Nederland en Frankrijk. Hij brengt naast de directe studiekosten nog ruim € 3.800 reis- en verblijfkosten in verband met die studies in aftrek. Dat kan, als de studies tot doel hebben het op peil houden van reeds verworven vakkennis, of de aanvulling van kennis welke door de ontwikkeling van het vak is geboden om de vakbekwaamheid niet te doen verminderen. De belastingdienst weigert, omdat de studies juist betrekking hebben op extra kennis en vaardigheden, en bovendien leiden tot een extra bevoegdheid. De rechter geeft de belastingdienst gelijk. De directe studiekosten kunnen nog steeds in aftrek komen als scholingsuitgaven. Reis- en verblijfkosten in verband met scholingsuitgaven zijn volgens de wet echter uitgesloten van aftrek.

Aftrek Research en Development gaat op in WBSO

Posted on juli 22nd, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

De Research & Development Aftrek (RDA) is gerelateerd aan de fiscale winst. Innovatieve bedrijven die nog nauwelijks winst maken, hebben daarom op korte termijn weinig aan deze aftrekpost. Toch is het de bedoeling ook deze bedrijven te stimuleren. Daarom wordt voorgesteld de RDA per 1 januari 2016 samen te voegen met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Die regeling leidt tot een aftrek op de te betalen loonheffing. Zo ontstaat direct voordeel, ook voor ondernemers die nog geen winst maken. Verder leidt de samenvoeging tot vereenvoudiging voor zowel ondernemer als Belastingdienst. Wat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe regeling? De nieuwe regeling (WBSO-nieuwe stijl) kent twee schijven. De eerste schijf biedt een voordeelpercentage van 30% (40% voor starters) over de S&O-kosten tot € 300.000 (loon- en overige kosten en uitgaven). De tweede schijf, met een voordeelpercentage van 15%, geldt voor de S&O-kosten boven de € 300.000. Aanvragen over 2016 kunnen in 2015 worden ingediend.

Verhuiskosten ondernemer aftrekbaar?

Posted on juli 22nd, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Een registerloods treedt toe tot een maatschap van registerloodsen en start daarmee als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Na 2 jaar verhuist hij vanwege zijn werk naar een andere plaats. Hij is namelijk verplicht om in het werkgebied te wonen of te verblijven. Hij maakt daarbij circa € 6.000 aan verhuiskosten. De belastingdienst weigert aftrek. Na vijf jaar komt de hoogste rechter eraan te pas. Wat is de uitspraak? De ondernemer wordt volledig in het gelijk gesteld. Waarom? Verhuiskosten zijn zakelijk als de verhuizing noodzakelijk is voor de ondernemingsuitoefening of als het belangrijkste oogmerk voor de verhuizing het beperken van toekomstige ondernemingskosten is. Van een verhuizing in het kader van de onderneming kan ook sprake zijn bij de start van een onderneming.

Loonbeslag en beslagvrije voet

Posted on juli 22nd, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Schuldeisers van werknemers leggen regelmatig loonbeslag bij de werkgever. De werkgever betaalt dan een deel van het nettoloon uit aan de schuldeiser. Daarbij houdt hij rekening met de beslagvrije voet. Deze voorkomt dat mensen met schulden onvoldoende overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Door samenloop van allerlei regelingen rond de individuele omstandigheden van de werknemer wordt de beslagvrije voet in de praktijk vaak te laag vastgesteld. Het kabinet wil een vereenvoudiging door uit te gaan van vast bedrag per leefsituatie. Zo ontstaat een transparant en hanteerbaar systeem, met veel minder maatwerk. De hoogte van het vaste bedrag zal variëren al naar gelang de leefsituatie van de schuldenaar, omdat de totale basale kosten voor levensonderhoud in sterke mate afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de vraag of er ook kinderen tot het huishouden van de schuldenaar behoren. Het is de bedoeling om te komen tot een systeem waarbij de schuldeiser (beslaglegger) enkel duidelijkheid hoeft te hebben over de objectief vast te stellen leefsituatie om de beslagvrije voet voor de schuldenaar vast te stellen. Uitgangspunt daarbij is dat de schuldeiser (beslaglegger) de leefsituatie kan vaststellen met gegevens uit een bron zoals de basisregistratie personen. Hierdoor is hij bij de bepaling van de hoogte van de beslagvrije voet niet meer afhankelijk van gegevens van de schuldenaar (beslagene). De gegevensverstrekking door de schuldenaar is juist in het huidige systeem een belangrijk knelpunt, nu - zo laat de ervaring zien - schuldenaren maar in beperkte mate reageren op informatieverzoeken van de schuldeiser. Met het beoogde systeem wordt dit knelpunt ondervangen. Het is de bedoeling dat concrete wetgeving in 2016 wordt voorgesteld.

Personeelslening eigen woning: rentevoordeel straks belast

Posted on juli 8th, 2015 · Posted in Niet gecategoriseerd

Sommige werkgevers lenen geld aan werknemers voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De rente op zo'n lening is vaak lager dan de marktrente. Het rentevoordeel voor de werknemer is onbelast en loopt buiten de salarisadministratie. Een prakt...